Wettelijke nota

De toegang tot de site en het gebruik ervan is onderworpen aan de onderstaande toepasselijke gebruiksvoorwaarden en wetgeving. Het gebruik van de site betekent dat de bezoeker van deze site zich zonder enig voorbehoud akkoord verklaart met deze voorwaarden, dewelke ook van toepassing zullen zijn op elk internet initiatief van Mondiale N.V.. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet toepasbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden noch te niet doen. De voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van Mondiale N.V. uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen. Ofschoon aan de inhoud van de website de grootste zorg is betracht, wijst Mondiale N.V. alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Mondiale N.V. kan geen aansprakelijkheid erkennen voor onjuistheden of voor welke informatie dan ook die als misleidend zou worden bevonden. Mondiale N.V. behoudt zich het recht voor ten allen tijde informatie, gegevens,prijzen of gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, wat geen aanleiding kan geven tot de creatie, de specificatie, de wijziging of vervanging van nieuwe of reeds gedane of bestaande contractuele verplichtingen overeengekomen tussen Mondiale N.V. en de gebruiker.

Algemeen :

Mondiale N.V. met maatschappelijke zetel te Gentsesteenweg 311B-9240 Zele, België - Belgium en tijdens de kantooruren te bereiken op telefoonnummer :
Tel : +32(0)9/326.76.50 of per fax : +32(0)9/326.76.51
of per email op het adres : info@mondiale.be

Auteurs-en intellectuele rechten :

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens, de presentatie, de inhoud, de logo's weergegeven op de website van Mondiale N.V. beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Mondiale N.V. en haar informatieleveranciers. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Mondiale N.V. is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mondiale N.V.. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen (='cachen') van de informatie van de browser.

Linken naar de Mondiale N.V. website :

Indien u een link wenst te plaatsen naar deze site, dient u dit altijd naar de Mondiale N.V. homepage te doen.

Aansprakelijkheid :

Mondiale N.V. en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, eventuele onderbrekingen of storingen van welke aard ook, controle, onderhoud, technisch probleem, overbelasting etc. Mondiale N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Mondiale N.V.. De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Links naar websites van derden :

De website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak en puur informatief aangeboden. Mondiale N.V. voert geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Mondiale N.V. de inhoud van deze sites goedkeurt en impliceert geen enkele samenwerking tussen Mondiale N.V. en de uitbaters van deze sites. De gebruiker dient bovendien de nodige voorzorgen te nemen teneinde er voor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door hem worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken.

Adviezen via de website :

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Mondiale N.V. hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

Juistheid van gegevens :

Sommige op de site vermelde producten en data kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering en data. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. De aangeboden informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Mondiale N.V. zal al het redelijke in het werk stellen om de fouten die haar worden gemeld te corrigeren. Mondiale N.V. en haar informatieleveranciers garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie noch het actueel karakter van deze informatie. Mondiale N.V. kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van fouten of vergissingen in de informatie die door haar of door derden aan de gebruiker wordt aangeboden op de Website van Mondiale N.V.. Mondiale N.V. is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Behoudens in geval van opzet kan Mondiale N.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor vergissingen of onvolledige informatie noch ten aanzien van de gebruiker, noch ten aanzien van derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van kansen of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, verzamelen, weergeven, redigeren, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst. Zelfs indien Mondiale N.V. gewaarschuwd werd voor zulke mogelijke schade. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Mondiale N.V. elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten aan de Mondiale N.V. website. De gebruiker erkent dat Mondiale N.V. het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering. Het komt bovendien aan de gebruiker toe de nodige voorzorgen te nemen teneinde ervoor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door de gebruiker worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten, zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken. De gebruiker erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn dat de voormelde informatie lacunes of onnauwkeurigheden kan bevatten (waaronder typfouten) of verwijzingen naar producten die niet meer beschikbaar zijn en kan daarvoor geenszins Mondiale N.V. in gebreke stellen.

Toepasselijke wetgeving :

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag op geen enkele manier worden herschreven, gepubliceerd of heruitgegeven.